ศึกษาดูงาน จากคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของบริษัทฯที่หน่วยวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งทางบริษัทฯเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงานวิศวกรรมการแพทย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด การศึกษาดูงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวหลักสูตรใหม่ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานช่างเครื่องมือแพทย์ โดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมมือกับบริษัท ดีเอสเมท จำกัด จัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตช่างเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ

  • วันที่บันทึก: 13 ม.ค. 2555 [เวลา 13:15:02 น.]